Select Page

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ

Tím “Webbusters.sk”, DIČ 1079397627, IČO 54656907, sídlo: Fedinova 1134/2, 851 01, Bratislava, email: info@webbusters.sk, (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je správcom Vašich osobných údajov ako údajov dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

 

Účely spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na tieto účely:

 • spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti

(pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy a práva dotknutých osôb. Dopyty a žiadosti dotknutých osôb vybavujeme v súlade so zákonom v najkratšom možnom čase.)

 • spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy

(spracúvané osobné údaje, nevyhnuté na uzatvorenie a plnenie zmluvy)

 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

(informácie pre klientov o novinkách, ktoré sa týkajú správy ich zmluvy)

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vaším súhlasom na tieto účely:

 • marketingové účely
 • zasielania newsletterov

   Poskytovanie údajov

   Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

   V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

   Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

    

    

   Poskytovanie údajov Príjemcovia osobných údajov

   Pre riadne prevádzkovanie našich služieb je nevyhnutné sprostredkovanie Vašich údajov ďaľším subjektom:

    

   Websupport.sk

   SK.NIC

    

   Zabezpečenie osobných údajov

   Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

    

   Práva dotknutej osoby

   Dotknutá osoba má právo:

   a. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

   b. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

   c. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

   d. na prenosnosť osobných údajov,

   e. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

   f. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

   Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: info@webbusters.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

   Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.